Preventiebeleid

Visie TV Angeren t.a.v.

Preventie van grensoverschrijdend gedrag

‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat zullen we zorgvuldig onderzoeken en waar nodig handelend optreden

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

 • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
 • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
 • We zullen een VOG aanvragen voor vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen en vertrouwelijke informatie.
 • Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie.
 • Vele sporters maken weleens een situatie mee waarin dergelijk gedrag getoond wordt. “Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.”

Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders.

Een leraar, coach of begeleider:

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en –relaties met minderjarige zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waar de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUD ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • BIED GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op naleving van reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 • DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGD GEEN ALCOHOL EN ROOKT NIET. MAAKT OOK AFSPRAKEN MET DE JEUGD DIT OOK NIET TE DOEN.

Aannamebeleid leraren, vrijwilligers.

 • Er wordt door het bestuur een kennismakingsgesprek gehouden met potentiële leraren/begeleiders/vrijwilligers.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien wordt een VOG aangevraagd, indien niet in bezit.
 • De aspirant leraar/begeleider/vrijwilliger dient lid te zijn van de vereniging.
 • De aspirant leraar/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Vertrouwenspersoon : Positie is vacant.