Lid worden

Aanmeldingsprocedure

Potentiële nieuwe leden kunnen via het inschrijfformulier en verdere algemene informatie halen bij de Ledenadministratie van de TVA,  Harrie Hegeman telefoon 06-30941539.

Nadat een potentieel nieuw lid het volledig ingevulde inschrijfformulier weer heeft ingediend bij de Ledenadministratie, gaat de procedure in qua verwerking bij de KNLTB. Deze procedure duurt gemiddeld 6 weken, daarna mag men verwachten dat het KNLTB pasje er is. Deze officiele KNLTB pas kan het nieuwe lid afhalen bij de bar in het clubhuis van de TVA. In de tussentijd kan men beschikken over een tijdelijke pas, dit als overbrugging todat uw persoonlijke KNLTB pas binnen is.

Contributie m.i.v. 01-01-2023

Jeugd t/m 12 jaar: € 50,00

Jeugd van 13 jaar tot en met 17 jaar: € 70,00

Senioren vanaf 18 jaar: € 120,00

In de KNLTB Statuten is vastgelegd: ‘senioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt. Junioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt.’ Dus ben je voor het nieuwe bondsjaar 17, dan word je senior.

Beëindiging van het lidmaatschap 

Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te geschieden. De schriftelijke opzegging dient gericht te worden aan de penningmeester. Bij niet naleving hiervan verplicht inschrijver zich hierbij de volledige contributie van het nieuwe kalenderjaar integraal te voldoen.

Het niet kunnen spelen door tijdelijke afwezigheid (b.v. stage), blessure of ziekte gedurende een korte periode is geen reden voor teruggaaf contributie. Over excesgevallen beslist de penningmeester in overleg met bestuur.

Regeling voor introducés

  • Het is toegestaan om met introducés te spelen.
  • U kunt tijdens het reserveren van een baan een introducé aangeven via de KNLTB clubapp. Hier kan twee maal gebruik van gemaakt worden zonder kosten.
  • Als een lid van TV Angeren met een introducé wil gaan spelen dient hij dit kenbaar te maken door een E-mail te sturen naar bestuur.tvangeren@gmail.com. O.v.v. zijn naam, de naam van de introducé, de speeldag en tijd.