Aanmeldprocedure

  • Potentiële nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier welke te vinden is op de website onder de kop info / lid worden.
  • Algemene informatie of vragen omtrent het lidmaatschap is verkrijgbaar via de Ledenadministratie van TV Angeren, Harrie Hegeman telefoon 06-30941539.
  • Nadat een potentieel nieuw lid zich heeft aangemeld via het versturen van een volledig ingevulde inschrijfformulier zal het een tweetal weken duren alvorens hij of zij een KNLTB bondsnummer heeft en speelgerechtigd is.

Beëindiging van het lidmaatschap

  • Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden via het sturen van een E-mail naar bestuur.tvangeren@gmail.com o.v.v. naam en bondsnummer.
  • Bij niet naleving van de schriftelijke opzegging voor de gestelde datum is de verplichting de volledige contributie van het nieuwe kalenderjaar te voldoen.
  • Het niet kunnen spelen door tijdelijke afwezigheid (b.v. stage), blessure of ziekte gedurende een korte periode is geen reden voor teruggaaf contributie.
  • In specifieke gevallen beslist de penningmeester in overleg met bestuur.